Vanliga frågor och svar

Vad är ett platsvarumärke?

Skillnaden mellan varumärket för en organisations och en plats är att platsen har många olika ägare. Alla som bor och verkar i Mora har ett gemensamt ansvar och intresse av att skapa en tydlig och positiv bild av platsen som lockar besökare samt nya invånare och företag. Oftast är det kommunen som är katalysator och processledare för arbetet eftersom de har ett övergripande uppdrag mot invånare, företag och besökare.

Platsens varumärke är ett paraply för väldigt många ”produkter” som platsen sedan kan erbjuda – besöksmål, företag, personer, evenemang, butiker och ikoner som Dalahästen, Zorn och Vasaloppet. Platsvarumärket är en beskrivning av hur vi vill att platsen Mora ska uppfattas av omvärlden och oss själva. Varumärket utgör grund och anger riktning för både Moras framtida utveckling och marknadsföring.

Platsvarumärksarbetet handlar inte om att ta fram en slogan. Modern marknadsföring handlar om att på bred front ge en enhetlig bild. En slogan kan snarare begränsa och förminska.

Varför arbetar kommunen med platsvarumärket?

Målet med att stärka platsen Mora är att skapa stolthet, vi-känsla och i slutändan att skapa tillväxt. Alla platser mår bra av tillväxt, det ger oss möjlighet att i framtiden vara en bra plats med bättre service, vård, skola och omsorg. Tillväxt skapar intäkter som gynnar alla som bor och verkar i Mora.

Under 2015 genomförs en varumärkesresa där vi ska tydliggöra hur Mora ska marknadsföras och utvecklas i framtiden. Utgångspunkten är det tidigare arbete som gjort och målbilden med Mora – Regionstaden för ett aktivt liv. I detta nästa steg i processen kommer vi skapa berättelser kring vad vi menar med detta och vad de betyder för framför allt invånare och företag. För att vara en attraktiv plats behöver vi enas om en gemensam bild och ett sätt att kommunicera Mora som plats.

Men det handlar inte bara om kommunikation, resultatet i detta arbete kommer även bli en ledstjärna för hur Mora ska utvecklas i framtiden – vad man ska bli känt för och satsa på för att skapa ett så tydligt erbjudande mot omvärlden som möjligt.

Hur går arbetet till?

Allt varumärkesarbete börjar inifrån och därför kommer vi i första steget bjuda in alla som vill att engagera sig i. Vi kommer att samla in idéer och tankar genom workshops, möten och via webben. Det är först när vi själva känner oss hemma i vad vi ska stå för som vi själva kan börja kommunicera något mot vår omvärld.

Vad ska varumärkesresan resultera i?

En varumärkes- och kommunikationsplattform som kan användas av alla som bor och verkar i Mora. Varumärkesplattformen kommer att beskriva hur vi särskiljer oss gentemot andra platser, vad vi kan berätta om Mora och på vilket sätt vi ska göra det. Det viktiga är såklart att varumärkesplattformen leder till action, att det händer saker på riktigt!

Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform är en ledstjärna för alla som vill berätta något om Mora. Det är ett verktyg som ska användas för att få oss alla att berätta liknande saker om Mora och sträva åt samma håll. Är vi många aktörer som säger liknande saker blir vi oerhört starka tillsammans. En varumärkesplattform säger dels något om hur Mora är, men innehåller också en strävan och blir ledstjärna för utvecklingsarbeten i Mora.

Varumärkesplattformen är ett paraply att dra nytta av när man tex som företag vill berätta att man är en del av Mora. Paraplyet är ingen begränsning för företag, föreningar och andra initiativ att bygga sina egna varumärken, men om vi är många som kommunicerar på samma sätt om Mora kan vi alla dra nytta av den samlade effekten.

En varumärkesplattform är inte en innehållsförteckning – det är snarare ett skyltfönster där vi tydliggör vår spets. Får vi bara in folk till ”butiken” kan vi sedan sälja hela utbudet.

Hur ser tidplanen ut?

I början av 2015 genomförs en undersökning av vilka attityder vår omvärld och våra invånare har till Mora. Detta för att skapa oss ett nuläge och en möjlighet att i framtiden mäta hur attityderna har förändrats. Senare i vår genomförs workshops där representanter för näringsliv, föreningar, skolor mm får diskutera platsvarumärket Mora. Då lanseras också en sajt som är en möjlighet för alla att bidra med sina tankar om varumärket Mora. Därefter sammanställs och analyseras resultatet från workshops, undersökning, sajt och möten. Vi arbetar fram en varumärkesplattform som stäms av med olika aktörer i Mora. Efter sommaren presenterar vi varumärkesplattformen och därefter påbörjas implementeringen.

Vad menas med implementering?

När vi har en gemensam bild av vad varumärket Mora står för och vad vi strävar efter kan en mängd aktörer använda sig av varumärket när de ska ut i omvärlden och kommunicera. Några exempel:

  • Företaget AB kan använda argument kring Mora för att lyckas attrahera nya medarbetare
  • Kommunen och turistföretag kan kommunicera en enhetlig bild för att tillsammans stärka Mora som besöksort
  • Invånare kan i samtal med vänner berätta om vad Mora står för
  • Kommunen kan ha den vitaliserade bilden av Mora som ledstjärna i alla sina satsningar, allt från stadsbyggnadsutveckling till arbete med skolor och näringslivsutveckling

Sammantaget bidrar detta till att vi gemensamt kommunicerar en enhetlig och spännande bild som säkerställer Moras attraktionskraft i framtiden.

Vem står bakom varumärkesresan?

Mora kommun har initierat varumärkesresan och leder arbetet, men arbetet måste involvera alla som bor och verkar i Mora. Gemensamt äger vi platsvarumärket Mora!.

Vi svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan.

Dela på:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin