Hjälp oss att bli bättre

Hjälp oss att bli bättre

Under hösten 2016 kommer Mora kommun att vara med i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Här har 1 200 morabor chansen att göra sin röst hörd om Mora som plats att leva på, kommunens service och verksamheter samt vad de anser om möjligheterna till delaktighet och inflytande.

Vartannat år brukar Mora kommun vara med i Statistiska Centralbyråns (SCB) attitydundersökning. Det är en medborgarundersökning som på ett tydligt sätt visar vilka områden som i första hand bör förbättras för kommunens invånare. De områden som analyseras i undersökningen är:

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens olika verksamheter
  • invånarnas inflytande på kommunala beslut.

I undersökningen ställer SCB frågor om invånarnas åsikter om skola, kultur- och fritidsutbud, äldreomsorg, gator och vägar, bostäder, trygghet, kommunikationer och kommersiellt utbud.

Under december månad 2016 ska undersökningen vara sammanställd och då får vi politiker och tjänstemän en värdefull vägledning för att kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster och vår service till våra invånare.

I rapporten redovisas invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter, men det som skiljer den här undersökningen från många andra är att den också ger oss möjligheten till jämförelser med samtliga deltagande kommuner.

Din åsikt gör skillnad
Är du en av de 1200 morabor som får enkäten, så svara gärna – för din åsikt gör skillnad. Vi värderar alla åsikter som kommer in till kommunen högt, för vi vill att alla morabor ska vara nöjda med det arbete som kommunen gör och känna att de kan vara med och påverka.

Tack till alla er som är med och svarar på enkäten, skickar in medborgarförslag och som på andra sätt är med och påverkar och bygger ett bättre Mora!

Fakta
• Statistiska centralbyrån (SCB är en statlig myndighet som har i uppdrag att framställa och sprida statistik till
bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet.
• Totalt har 263 av Sveriges kommuner deltagit i medborgarundersökningen hittills och 237 av dessa kommuner har gjort det mer än en gång.
• Medborgarundersökningen i Mora genomförs av SCB med ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Mora
kommun har deltagit i SCBs undersökning sedan 2006 och på kommunens hemsida kan du hitta alla undersökningar från år 2008.

 

Anna Hed
Anna Hed
anna.hed@mora.se

Kommunalråd (C) Mora kommun

No Comments

Post A Comment