Mora är Dalarnas bästa skolkommun 2016

skolkommun dalarnaslän

Mora är Dalarnas bästa skolkommun 2016

Mora klättrade 11 platser och är nu på 61:a plats i Lärarförbundets skolrankning 2016 och är därmed högst upp av alla kommuner i Dalarnas län.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankingen bygger på 13 olika kriterier där Lärarförbundet bland annat ser över lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.

– Vi är glada och stolta över hur det ser ut just nu. Det är genom ett långsiktigt fokus på skolutveckling som vi klättrar i rankingen. Nu gäller det att hålla i, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Syftet med Lärarförbundets ranking är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Rankingen ska ses som en uppmuntran till kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare förutsättningar att skapa den goda skolan. I Mora har man under de senaste åren satsat på flera olika insatser för att öka kvaliteten, trivseln, insynen och inflytandet i skolan. Bland annat så har skolan arbetat med kompetensutvecklingsinsatser för lärarna.

– Matematik är ett ämne där vi länge har sett låga resultat. Därför har vi satsat på Matematiklyftet under tre år, säger Inga-Lena.

Matematiklyftet är en satsning som Skolverket har för att utveckla kvaliteten i undervisningen, genom det så kallade kollegiala lärandet, med lärare som lär av varandra med stöd från handledare och rektorer. Lärare får genom denna satsning en ökad möjlighet att diskutera undervisningssituationer. Utvärderingen av Matematiklyftet visar att lärarnas matematikkunskaper har förbättrats och att det har lett till många positiva förändringar för läraren och dennes undervisning. Eftersom Matematiklyftet var en så lyckad satsning har för- och grundskoleförvaltningen sökt och fått statsbidrag från Skolverket för handledare inom Läslyftet. En satsning som bygger på ett liknande upplägg som Matematiklyftet men med inriktning på språk-, läs- och skrivområdet.

– Vi kommer under det närmaste åren även att arbeta med Skolverkets utvecklingspaket för språkutvecklade arbetssätt. För att ytterligare kunna utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling ska främjas och öka elevernas måluppfyllelse, berättar Inga-Lena.

För att lyckas med dessa satsningar så är det viktigt att skolorna även anpassar den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barnens behov. Moras alla kommunala för- och grundskolor kartlägger därför tillgängligheten och tar fram en handlingsplan för att utveckla skolornas miljöer.

– I början av januari 2017 kommer nya webbsidor för våra för- och grundskolor att finnas. Så att elever och föräldrar kan få en ökad insyn och inflytande i våra skolor. Med dessa insatser kommer vi att fortsätta att utveckla och stärka skolorna i Mora. Men nu ska vi fira denna satsning och vara stolta över det arbete vi gjort, avslutar Inga-Lena Spansk.

13 kriterier som ligger till grund för rankingen Sveriges bästa skolkommun
www.lararforbundet.se

 1. Resurser till undervisningen
 2. Utbildade lärare
 3. Lärartäthet
 4. Friska lärare
 5. Lärarlöner
 6. Kommunen som avtalspart
 7. Andel barn i förskola
 8. Betygsresultat, genomsnittligt
  meritvärde i åk 9
 9. Betygsresultat i åk 9 i
  förhållande till
  förutsättningarna,
  Likvärdighetsindex
 10. Andel elever som är
  godkända i alla ämnen i åk 9
 11. Andel elever godkända
  i alla ämnen i förhållande
  till Likvärdighetsindex
 12. Andel elever som fullföljer
  gymnasieutbildningen
  inom 3 år
 13. Andel elever som uppnår
  grundläggande behörighet
  för högskolestudier.
Frida Dolk
Frida Dolk
frida.dolk@mora.se

Kommunikationsstrateg på Mora kommun

No Comments

Post A Comment